Afspraken en beloften

We doen er alles aan om jou te ondersteunen naar een gezond mentaal welzijn. Daarbij is het natuurlijk ook belangrijk dat wij jouw privacy en de gegevens die je met ons deelt bewaken.

Via de onderstaande links vind je meer informatie over privacy bij NiceDay.

In het kort

Privacy in de NiceDay app

Jouw privacy is voor NiceDay Healthcare Nederland B.V. (hierna: NiceDay Healthcare Nederland/NiceDay) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG).

Dit betekent dat wij:

  • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
  • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
  • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
  • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
  • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

In de privacyverklaring leggen wij uit wat we bij NiceDay doen met informatie die we over jou te weten komen, wanneer je gebruik maakt van onze applicatie. Per onderwerp wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen en hoelang wij deze gegevens bewaren, met welk doel dit gebeurt en op basis van welke grondslag. 

Privacy op de website

Wij maken op onze website gebruik van cookies en andere technologieën, zoals pixel tags en web beacons. De app zelf maakt geen gebruik van cookies, maar websites die genoemd worden in de app gebruiken deze mogelijk wel.

In de privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat we bij NiceDay doen met informatie die we over jou te weten komen via deze technologieën. Per onderwerp wordt hieronder aangegeven welke gegevens wij van je verkrijgen en hoelang wij deze gegevens bewaren, met welk doel dit gebeurt en op basis van welke grondslag. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de gegevens die wij van jou verzamelen, wanneer je onze website bezoekt en de gegevens die wij van jou verkrijgen, wanneer je gebruik maakt van onze applicatie.

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van NiceDay Healthcare Nederland B.V. voor het gebruik van haar NiceDay app door cliënten. Door je te registeren voor en/of gebruik te maken van de NiceDay app geef je aan kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en ons privacy beleid. 

Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien die afspraken via de e-mail zijn overeengekomen. Wij mogen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Maar, wij stellen jou natuurlijk via de e-mail op de hoogte van de nieuwe algemene voorwaarden en van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden.

AVG

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht gegaan. Deze wet regelt op Europees niveau op welke manier de privacy van betrokkenen wordt beschermd bij het verwerken van persoonsgegevens.

Wij zijn ons ervan bewust dat er gevoelige persoonsgegevens, onder meer van medische aard, worden verzameld in de NiceDay-app. De AVG stelt strenge eisen aan het verwerken van dergelijke persoonsgegevens, bijvoorbeeld omtrent beveiliging. NiceDay heeft passende maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen en houdt deze maatregelen van tijd tot tijd up to date. Op deze pagina informeren wij je over deze maatregelen en andere details over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.